Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF za rok 2016

W 2016 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2016 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2016 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2016 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2016 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2015

W 2015 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2015 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2015 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2015 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2015 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Marcule wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF na terenie Nadleśnictwa Marcule obejmują następujące kategorie obszarów:

HCVF 1– Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1.1- lasy w rezerwatach– fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 1.1.1


HCVF 2.- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywającą znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 2.1.

HCVF 3.- Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).

HCVF 3.1.- Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy

       Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.1.

HCVF 3.2.- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.2.

HCVF 4.- Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne  i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

HCVF 4.1.- Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 4.1.

HCVF 6.- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 6.1.

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc występować w kilku kategoriach HCVF.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2014

W 2014 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2014 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2014 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2014 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2014 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2013

W 2013 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2013 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2013 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2013 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2013 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.


Konsultacje społeczne HCVF

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładceInteraktywna mapa RDLP w Radomiu – link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują się warstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.


Monitoring lasów HCVF w roku 2012

Monitoring lasów HCVF za rok 2012

 

W 2012r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2012 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2012 na terenie lasów HCVF odnotowano jeden przypadek szkód spowodowanych przez sierpniowy huragan.  Szkody wystąpiły w oddziale 127-f w leśnictwie Kruki (kategoria HCVF 3.2.) Wykonano tutaj cięcia przygodne. Oceniono, iż zabiegi te mogą tylko czasowo ograniczyć walory przyrodnicze lasów HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2012 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2012 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.